1
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORU
2023
2
İÇERİK
1. YÖNETİM SİSTEMİ ..................................................................................................................................................................... 3
2. YASAL UYUM .............................................................................................................................................................................. 4
3. PAYDAŞLAR VE İLETİŞİM .......................................................................................................................................................... 4
4. ERİŞİLEBİLİRLİK ........................................................................................................................................................................ 5
5. SATIN ALMA ................................................................................................................................................................................ 5
6. KÜLTÜREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI .................................................................................................................... 5
7. ENERJİ VE ÇEVRE ........................................................................................................................................................................ 6
8. SU YÖNETİMİ VE ATIK SU ......................................................................................................................................................... 6
9. GIDA ATIĞI VE KATI ATIK ......................................................................................................................................................... 7
3
1. Yönetim Sistemi
Bu belge, otellerimizin yönetim süreçlerinin sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi ile oluşturulmuş olan SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİ (SYS) ilke ve
esaslarını tanımlamaktadır. Bu ilke ve esaslar;
Çevre,
Doğal afetler,
Toplumsal değerler,
Kültürel değerler,
Kalite,
İnsan hakları,
Sağlık,
Yerel yöresel geleneksel değerler,
Toplumsal cinsiyet eşitliği,
Biyoçeşitlilik,
Güvenlik,
Ulusal ve uluslararası mevzuat,
Ekonomi olarak sıralanabilir.
Yönetim sistemimiz, bu ilke ve esaslar temelinde risk analizine dayanmaktadır.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİMİZ (SYS) tüm çalışanlar tarafından belli
politikaların uygulanmasını, hedefler belirlenmesini ve hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığının
izlenerek işletme yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini içermektedir.
Otellerimiz, sürdürülebilirlikle ilgili olarak, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı’nın birinci
aşama yükümlülüklerini yerine getirmekte olup, sürdürülebilir yönetim sisteminin ilke ve
esaslarımız çerçevesinde sürekli gözden geçirirek iyileştirmektedir.
2. Yasal Uyum
Otellerimiz, yürürlükteki yasa, mevzuat ve uluslarara sözleşmelere uymaktadır.
Yükümlülüklerimizi güncel olarak izlemekte ve bunlarla ilgili personelimizi, yıllık eğitim
planlarına uygun ve düzenli olarak bilgilendirmekteyiz.
3. Paydaşlar ve iletişim
Otellerimiz, tanıtımda m taraflara doğru bilgi verir, gerçek görsel materyal kullanır, her türlü
iletişim kanalında ürün ve hizmetleri açısından şeffaf ve gerçekçi bir yaklaşıma sahiptir.
Otellerimiz aynı zamanda politika ve sürdürülebilirlik ile ilgili yaptıklarını, eylem ve işlemlerini
de çalışanları ve müşterileri ile açık ve şeffaf şekilde internet sitesi ve sosyal medya kanalları ile
paylaşmaktadır.
Otellerimizde müşteri memnuniyeti önceliklidir ve ölçümü, yukarıda açıklanan sistemlerden
gelen geri bildirimleri içerir. Olumsuz geri bildirim ve buna verilen yanıtlar kaydedilir ve gerekli
önlemler alınır.
Otellerimizin yönetim sisteminin en önemli unsuru çalışanlarımızdır. Çalışanlarımıza
sürdürülebilirlik ile ilgili bilgilendirmeler yapılmakta, tanımlarına denk gelen konu başlıkları
öne çıkartılarak eğitimler verilmektedir. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, Mutfak/servis
vb. personel için hijyen eğitimleri, su ve enerji tasarrufu, kimyasal madde kullanım kuralları,
yangından korunma, ilk yardım, vb. konularında eğitim kayıtları oluşturulmakta ve izlenmektedir.
4
Otellerimiz 4857 sayılı İş Kanunu’na, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
kanununa ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymayı taahhüt
etmektedir.
4. Erişilebilirlik
Otellerimiz, imkanları dahilinde herkes için erişilebilir turizm hizmetleri sunmayı ve bu
kapsamdaki yasal düzenlemelere uymayı taahhüt eder. Bu konudaki uygulamalar ile ilgili
müşterileri ve paydaşlarını internet sitesi aracılığıyla açık ve doğru şekilde bilgilendirir.
Otellerimizin, ilgili yönetmelikler uyarınca yeterli sayıda engelli odası ve engelli misafirlerimize
rahat ve konforlu bir deneyim sunmak üzere gerekli donanım, ekipman ve servis olanaklarına
sahiptir.
5. Satın alma
Satın alma politikamız yerel ve çevreye duyarlı, verimli satın almaya yönelik politikaları
içermektedir. Tedarikçi kayıtlarımız düzenli olarak tutulmakta ve izlenmektedir. Tedarikçilerimiz
ile satın alma politikamızı ve değerlendirme kriterlerimizi paylaşmaktayız. Satın alma konusuna
göre gerekli izinlerini, yeterlik belgelerini, kalite sertifikalarını ve diğer belgelerini kontrol
etmekteyiz. Otellerimiz mal ve hizmet satın alırken, kaliteden ödün vermeksizin ve makul fiyatlı
olması kaydıyla yerel tedarikçilere öncelik vermektedir. Bu nedenle tedarikçileri ile düzenli
iletişim halinde kalarak, tedarikçi listesini güncellemekte ve satın alma politikaları ile ilgili
tedarikçilerini bilgilendirmektedir. Bölge halkından alınan mal ve hizmetlerin kaydı ayrıca
tutulmaktadır.
Otellerimiz satın alma politikalarında çevreye duyarlılık en öncelikli konular arasındadır.
Ambalaj, ürün kalıntıvb azaltmak üzere verimli satın alma yapmakta, enerji tasarruflu ve su
tüketimi az olan ürünlerin seçimine önem vermektedir. Kalite / fiyat performansı uygun olduğu
sürece çevre etiketli ürün seçimi önceliklidir. Tedarikçilerde aranabilecek örnek sertifikalar
ISO14001, ISO50001, ISO14064, ISO20400 gibi belgelerdir.
Biyoçeşitliliğin korunması adına, tehdit altındaki türler ve satılması yasak olan türler (balık, ağaç,
bitki, av hayvanı, vb.) otellerimizde alınmamakta ve kullanılmamaktadır.
Satın alma politikamızda çevresel maliyeti daha düşük, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülmüş
ürünler tercih edilmektedir. Otellerimiz ayrıca, ambalaj atığı azaltımı, sera gazı emisyonlarının
azaltılması vb konularda avantaj sağlamak üzere toplu alıma ve dökme ürün alımına öncelik
vermektedir. Sarf malzemesi ve buklet ürünlerin satın alımında tek kullanımlık ürünlerden ve
gereksiz ambalajdan kaçınılmaktadır.
6. Kültürel Sürdürülebilirlik Politikası
Otellerimiz, yerel halkın fikri mülkiyet haklarına saygı gösterir. Geleneksel ve çağdaş yerel
kültürün otantik unsurları mutfağımızda, tasarımımızda, dekorasyonda değerlendirir.
Otellerimiz, tarihsel ve arkeolojik eserleri alıp satmaz, ticaretine aracılık etmez ve bunları
sergilemez; yerel ürünlerin tanıtılması ve tüketimine öncelik vermektedir. Menülerimizde yöresel
yemeklerden seçenekler yer almaktadır.
7. Enerji ve Su Yönetimi
Otellerimizin enerji tasarrufu politika bulunmaktadır. Politika, enerji tüketiminin zenli
ölçülmesini, izlenmesini ve azaltılmasını içermektedir.
Sürdürülebilirlik Politikalarız, su tüketiminin azaltılması dahil her türlü doğal kaynağın doğru
5
ve verimli kullanılmasını benimsemektedir.
Otellerimizin bulunduğu bölgede su riski yüksektir. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde ve
bölgemizde de su kıtlığı ile karşı karşıya gelmemek için su tasarrufu ile ilgili önlemler alınmakta,
personelimiz bilgilendirilmekte ve misafirlerimizden de destek beklenmektedir. Otellerimizin su
kullanım faaliyetleri nedeni ile deniz, göl gibi sularda yaşayan canlılar zarar görmemektedir. Su
tüketimi ölçülmektedir ve su tüketimi azaltım hedeflerimiz bulunmaktadır.
Atık suyun bertarafı için yerel yönetimin belirlediği düzenlemelere uyulmaktadır. Bu konuda
yasal gerekliliklere uyulmaktadır.
8. Atık Yönetimi
Otellerimiz, atık yönetimini belirli plan ve programlar çerçevesinde yürütmektedir. Tüm
otellerimizde atık miktarının azaltılması, kaynağında ayrı toplanması ve en üst seviyede geri
kazanım / dönüşüm sağlanması için çaba gösterilmekte, ulusal mevzuata tam uyum
sağlanmaktadır. Tüm otellerimiz Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ ne sahiptir. Otellerimizde atık
yönetimi konusunda düzenli olarak eğitimler planlamakta, çalışanlarını ve paydaşlarını düzenli
olarak ve çeşitli görsel ve iletişim materyalleri ile bilgilendirmekte ve yönlendirmektedir.